Co2 ppm waarden

COals maatstaf voor de luchtkwaliteit in het binnenklimaat. Wat zijn de gevolgen van hoge COwaarden en wat eraan te doen ? Ter vergelijking: 20. Natuurlijk is de concentratie in de stad groter dan 3ppm.

Dat komt vooral door de verwarming van gebouwen en door het straatverkeer. Typische waarden in de stad liggen rond .

Als indicator voor de binnenluchtkwaliteit en de mate van ventilatie wordt meestal de CO-concentratie gebruikt. Dergelijke hoge waarden zullen in een normale klasomgeving niet bereikt worden. Ook zijn er eisen met betrekking tot maximaal toegestane CO- waarde van 1. De waarde die een COsensor meet, wordt uitgedrukt in ppm ( parts per million ) COsensoren geven dus de verhouding COin de lucht weer.

Algemeen wordt gesteld dat. De luchtkwaliteit is nog net . Hieruit verdwenen onder andere de lux- waarden voor verlichting en de relatieve vochtigheid voor de verluchting. Met past dit nu opnieuw aan met.

De werkgever moet technische of organisatorische maatregelen nemen om onder een CO-concentratie van 8ppm te blijven.

De absolute grenswaarde van COin deze . Waarden COniet altijd even hoog. Al jaren zien wetenschappers een stijging van de broeikassen op aarde. Vorig jaar werd voor het eerst een COgehalte boven de 4ppm gemeten.

De komende weken bereiken we een nieuw recor 4ppm. Wanneer precies deze hoogste waarde wordt bereikt is . De belangrijkste bron van CObinnenshuis is uitgeademde lucht. Uitgeademde lucht bevat echter ook nog andere door de mens . Zoals het woord eigenlijk als zegt kunt u met dit apparaatje het COgehalte in een verblijfsruimte meten. In huis is een COgehalte van 8ppm prima voor ruimtes die als verblijf zijn bedoeld.

Bij een COgehalte . Ieder jaar zien wetenschappers het aantal CO-deeltjes per miljoen deeltjes in de atmosfeer stijgen: van iets minder dan 3ppm tot 4ppm. En dit proces gaat steeds sneller. De afgelopen tien jaar nam het aantal CO-deeltjes in de atmosfeer jaarlijks met 1 . Mensen ademen lucht in.

In je longen wordt zuurstof opgenomen en geproduceerde COuitgeademd. De waarde voor de luchtkwaliteit is een onderdeel van de ARBO wetgeving. Zelfs bij die hoogste stand loopt de CO-concentratie gedurig op.

De beschikbare gegevens laten geen uitspraak toe over een CO- waarde waarbij dit soort cognitieve ver- schijnselen begint op te treden, noch over de hiervoor mogelijk verantwoorde-.

COverlagen kan alleen door beter te ventileren. Vanaf deze waarde kunnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid optreden. De deur en één raam gaan open. Het CO- gehalte in de lucht zakt pijlsnel naar 6ppm. Lager dan 8ppm hoeft niet want dan krijg je energieverlies.

De snelheid waarmee de waarde zakt, toont wel hoe eenvoudig het is een gezonde binnenlucht te . COis een natuurlijke stof waarvan de concentratie in onze lucht ca (4ppm ) bedraagt. De MAC (Maximaal Aanvaardbare Concentratie) waarde bedraagt 5. In de gasvormige fase is COcirca maal zwaarder dan lucht. R744) is COgeclassificeerd als niet giftig, niet corrosief , heeft . CO-uitstoot van fossiele brandstoffen. Een te hoge CO- waarde kan vervolgens simpelweg verholpen worden door extra ventilatie, bijvoorbeeld door het openen van raam of deur. Het COgehalte van de buitenlucht in onze contreien is 3tot 4ppm.

In de meeste kantoren wordt een veel hoger gehalte gemeten, vaak ca. Door extra veel mensen in het gebouw (zoals bij een open huis, vergaderingen, dealermeetings e.d.) kan de ppm – waarde explosief stijgen.

Kristina