Gevaren thermische olie

De thermische olie kan een minerale olie zijn, maar voor de hogere temperaturen (boven de 3°C) gebruikt men synthetische olie. Het Grundfos programma van voedingspompen voor thermische olie toepassingen kan temperaturen aan van max. Belangrijke opmerkingen.

PBT-stof , zPzB-stof – Niet uitgevoerd. RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

Zinkalkyl- dithiofosfaat. Deze olie wordt veelal tot boven het vlampunt verwarmd. Bij een lekkage zal de olie mogelijk spontaan ontbranden. Daarom is het van belang om bij plaatsing en gebruik van thermische olie installaties de onderstaande . Identificatie van het produkt en van de maatschappij. Chemische omschrijving van de.

R: Gevaar voor ernstig oogletsel.

Gebruikte olie kan schadelijke verontreinigingen bevatten. Gevaren voor de veiligheid. Niet ingedeeld als ontvlambaar, maar is brandbaar. Vonkoverslag of statische ontlading herkent u aan een knetterend of tikkend geluid in het hydrauliek- of smeeroliesysteem bij het filterhuis.

De vonken creëren warmte, en niet zo’n klein beetje ook! Thermische belasting olie. De statisch ontlading brandt een gat in het filtermedium en verwoest hiermee de . Enkel reactoren op thermische olie zijn daarvoor 1 veilig.

Chlorering- reacties vinden plaats. Bij de start van een koelproces moet de gemotoriseerde . De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16. Eerstehulpmaatregelen. Om thermische ontleding te vermijden niet oververhitten.

Gevaarlijke reacties Reacties met sterke . Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen. Toepassingsoverwegingen: Mobiltherm mag niet met andere oliën worden gemengd om te vermijden dat de thermische en oxidatiestabiliteit van de olie vermindert, andere eigenschappen veranderen en de interpretatie van analyses om de levensduur van de olie te bepalen wordt beïnvloed.

Indien de olie boven de . De verschillende buizen garanderen een perfecte circulatie van de olie en beletten cracking. De pompgroep is op het frame van de generator bevestigd of op een apart chassis. De levering kan vervolledigd worden met een. Onwetendheid omtrent de inhoud van een leiding kan zware gevolgen hebben voor zowel de werknemers als voor het machinepark.

Сохраненная копия Перевести эту страницу een reëel gevaar ! Onder omstandigheden die mist kunnen voortbrengen, moet men de U. OSHA PEL van mg per kubieke meter, ACGIH STEL van mg per. Andere gevaren : Als de regels die van toepassing zijn bij de omgang met minerale olie en chemische produkten gevolgd worden, dan neemt men geen. Hygiënische maatregelen: Te allen tijde een goede persoonlijke hygiëne in acht nemen: zich wassen na behandeling van de stof . Kan gevaar bij inademing opleveren bij verdamping van de olie onder druk. Specifieke gevaren verbonden met de chemische stof: Er kunnen gevaarlijke.

Gebruik bij het toepassen van de doorstroommedia water, stoom en thermische olie slangen die voor de maximale systeemdruk van de machine en de maximale temperatuur van het door- stroommedium zijn goedgekeurd. Bij werkzaamheden aan de draaibare doorvoer kunnen. Ruwe olie is wel voldoende geleidend.

Bij ruwe olie en andere viskeuze olietypes bestaat het gevaar van boil-over bij langdurige branden. Een vol synthetische, hydraulische vloeistof met hoge prestaties, speciaal ontwikkeld voor gebruik in persen in de keramische industrie.

Kristina